TÁC PHẨM SUEDU

MỘT GÓC NHÀ XƯA

Xem full album dựng hình tác phẩm tại đây: Chỉ là 1 góc nhà xưa theo cảm xúc nhất thời, Có quá nhiều cảm xúc xưa kia ùa về với nhiều ý định vẽ lại để hồi tưởng kỷ niệm đã từng trải... Tác phẩm sử dụng Sketchup 2018 + Vray 3.6. Full dựng hình 99% bằng Sketchup trong 2 ngày. Xem chi tiết dựng hình từ những vết nứt cây gỗ , cột kèo, đèn mây treo , ghế gỗ , chày cối cũ...

IRON STAIRS DESIGN

Download SETTING + HDRVray 3.6.01 for Sketchup 2018 => https://www.sketchuptextureclub.com/3d-archviz/120
Vray 3.4 Render => https://www.sketchuptextureclub.com/3d-archviz/93